|
അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി
അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി
പ്രസിഡണ്ട് ഇ.പി .സുരേന്ദ്രൻ
സെക്രട്ടറി ഇ. പി. മോഹൻ
ജോയിൻ സെക്രട്ടറി ഇ. പി. ജയശ്രീ
ട്രഷറർ ഇ. പി. ശശിധരൻ
വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ഇ. പി. സതി
മെമ്പേഴ്‌സ് ഇ. പി. സതീഷ്
  ഇ. പി. സുരേഷ്
  ഇ. പി. രമേഷ്
  ശ്രീ അജിത മലാളിൽ
  ഇ.പി .ശ്രീകുമാർ
  കെ. രവിനാഥ്
  എ. രാധാകൃഷ്ണൻ
  ശ്രീ. നാരായണൻകുട്ടി